X2 Hot Promo Terms and Conditions May 15 and June 1

UNITED KINGDOM

Get a Callaway X2 Hot Hybrid Free of Charge* when you buy a Callaway X2 Hot Driver
Terms and Conditions

Redeemable at Participating Preferred Retailer Point of Purchase Only, Subject to Existing Retailer Stock, While Stocks Last

Promotion Period: May 15, 2014 through June 30, 2014 ("Promotion Period").

Participating Countries: THIS PROMOTION IS INTENDED FOR CONSUMERS RESIDING AND PURCHASING FROM CALLAWAY GOLF PREFERRED RETAILERS IN, CZECH REPUBLIC, DENMARK, FINLAND, ICELAND, NORWAY, POLAND, REPUBLIC OF IRELAND, SWEDEN AND UNITED KINGDOM ONLY.

THESE TERMS AND CONDITIONS SHALL BE CONSTRUED AND EVALUATED ACCORDING TO ENGLAND LAW. DO NOT PARTICIPATE IN THIS PROMOTION IF YOU DO NOT RESIDE IN THE ANY OF THE 9 SPECIFIC COUNTRIES MENTIONED ABOVE.

Promoter: Callaway Golf Europe Ltd, Unit 27, Barwell Business Park, Leatherhead Road, Chessington, Surrey, KT9 2NY, UK. ("Promoter").

The Promotion:

(1) Purchase a Callaway Golf® X2 Hot ® Driver ("Qualifying Purchase") from an authorised Callaway Golf Preferred Retailer ("Authorised Retailer") during the Promotion Period, and you may receive one (1) Callaway ® X2 Hot Hybrid for free* (*or other local currency as set forth in table below)

Terms and Conditions:

To see a list of Authorised Retailers go to www.callawaygolf.com. This offer does not apply to pre-owned or used products, products obtained through points, rewards or other loyalty programs, or to purchases from anyone other than an Authorised Retailer appointed as part of the Club Callaway Programme of Callaway Golf Europe.

Offer is subject to redemption from Authorised Retailer’s existing inventory during the Promotion Period. Redeemable at point of purchase only and must be redeemed at the same time the Qualifying Purchase is made. While stocks last.

This promotion is intended for legal residents of CZECH REPUBLIC, DENMARK, FINLAND, ICELAND, NORWAY, POLAND, REPUBLIC OF IRELAND, SWEDEN AND UNITED KINGDOM ONLY, and, in the event of a dispute shall be construed and evaluated according to the laws of England.

Purchase date is determined by the date printed on the sales receipt. Limit one purchase of one Callaway Golf X2 Hot Hybrid per Qualifying Purchase of a Callaway Golf X2 Hot Driver during the Promotion Period.

Only actual purchasers of Qualifying Purchase may participate in this promotion. Offer not valid for groups, clubs or organisations, or for employees, agents, representatives, contractors, retailers, suppliers, distributors and/or affiliates of Sponsor.

Returns may not be permitted or may be subject to special conditions. Where returns are permitted, if you return the products subject to the Qualifying Purchase, you must purchase from the Authorised Retailer other new Callaway Golf products of equal or greater retail value to the product that was the subject of the Qualifying Purchase, or pay the full retail price of the Callaway Golf X2 Hot Hybrid that was provided for free* (*or other local currency set forth in table below) in connection with the Qualifying Purchase. All returns must be in original new condition and be in the original packaging.

This promotion may be terminated early by the promoter in its sole and absolute discretion if fraud, tampering or other circumstances or events require such termination.

This promotion is governed by the laws of England for the resolution of all claims and disputes. If any part of these Terms and Conditions is deemed to be invalid or otherwise unenforceable or illegal, the balance of the Terms and Conditions shall remain in effect and shall be construed in accordance with its terms as if the invalid or illegal provision were not contained herein. All trademarks are owned by the respective rights holders.

Local Currency Table:

Country Currency Country Currency
Czech Republic 10 CZK Poland FOC
Denmark FOC Republic of Ireland EURO 1
Finland FOC Sweden FOC
Iceland FOC United Kingdom FOC
Norway FOC

The promoter of this promotion is Callaway Golf Europe Ltd, Unit 27, Barwell Business Park, Leatherhead Road, Chessington, Surrey, KT9 2NY, UK. ("Promoter").

 

SWEDEN

Få en Callaway X2 Hot Hybrid gratis* när du köper en ny Callaway X2 Hot Driver

Regler och Villkor

Kan enbart lösas in hos deltagande återförsäljare, beroende på återförsäljares befintliga lager, så länge lagret räcker

Kampanjperiod: 15 Maj 2014 till 30 Juni 2014 (”Kampanjperiod”).

Deltagande länder: DETTA ERBJUDANDE AVSER ENBART KONSUMENTER SOM BOR I OCH KÖPER AV CALLAWAY GOLFS ÅTERFÖRSÄLJARE I DANMARK, FINLAND, ISLAND, NORGE, POLEN, IRLAND, SVERIGE, STORBRITANNIEN OCH TJECKIEN.

DESSA VILLKOR SKA TOLKAS OCH UTVÄRDERAS I ENLIGHET MED ENGELSK LAG. DELTA INTE I DETTA ERBJUDANDE OM DU INTE BOR I NÅGOT AV DE 9 LÄNDER SOM ANGES OVAN.

Initiativtagare:Callaway Golf Europe Ltd, Unit 27, Barwell Business Park, Leatherhead Road, Chessington, Surrey, KT9 2NY, UK. (”Initiativtagare”).

Erbjudandet:

(1) Köp en ny Callaway X2 Hot Driver från en auktoriserad Callaway Golf återförsäljare under kampanjperioden och du får en (1) Callaway X2 Hot Hybrid gratis*.(*eller annan lokal valuta enligt vad som anges i tabellen nedan) köpa en (1) Callaway X2 Hot Hybrid.

Regler och Villkor

Besök www.callawaygolf.com för att se listan på auktoriserade återförsäljare. Erbjudandet gäller inte begagnade produkter, produkter som har fåtts genom poäng, utmärkelser eller andra lojalitetsprogram eller köp från någon annan än en auktoriserad återförsäljare som har utsetts att vara del av Callaway Golf Europas återförsäljare.

Erbjudandet löses in från auktoriserad återförsäljares befintliga lager under kampanjperioden. Kan enbart lösas in vid inköpstillfället och måste lösas in samtidigt som det kvalificerande köpet görs. Så länge lagret räcker.

Erbjudandet avser enbart lagligt bosatta personer i DANMARK, FINKLAND, ISLAND, NORGE, POLEN, IRLAND, SVERIGE, STORBRITANNIEN och TJECKIEN.

Inköpsdatum blir det datum som är tryckt på försäljningskvittot. Begränsat till ett köp av en Callaway X2 Hot Hybrid per kvalificerande köp av en Callaway X2 Hot Driver under kampanjperioden.

Enbart de som utför det kvalificerande köpet kan delta i kampanjen. Erbjudandet gäller inte grupper, klubbar eller organisationer, eller för anställda, agenter, ombud, entreprenörer, återförsäljare, leverantörer, distributörer och/eller dotterbolag till sponsor.

Returnera produkten är kanske inte möjlig eller kan lyda under särskilda villkor. Om du, vid retur, återlämnar produkter som rör det kvalificerande köpet måste du, från den auktoriserade återförsäljaren, köpa andra nya produkter från Callaway Golf till ett lika stort eller större återförsäljarvärde i jämförelse med den produkt som rör det kvalificerande köpet eller betala fullt återförsäljarpris för den Callaway X2 Hot Hybrid som du fick gratis i samband med det kvalificerande köpet. Alla varor som återlämnas måste vara i originalskick och ligga i originalförpackningen.

Erbjudandet kan efter eget godtycke avslutas tidigare av initiativtagaren om bedrägeri, manipulering eller andra omständigheter eller händelser kräver ett sådant avslut.

Detta erbjudande styrs av engelsk lag vad beträffar reglering av fordringar och tvister. Om någon del av dessa Villkor anses vara ogiltig eller på annat sätt icke verkställbar eller olaglig ska resten av Villkoren fortfarande gälla och ska tolkas i enlighet med sina villkor som om det ogiltiga eller olagliga villkoret inte ingick däri. Samtliga varumärken ägs av sina respektive rättighetshavare.

Tabell över lokal valuta:

Land Valuta Land Valuta
DANMARK Gratis IRLAND Gratis
FINLAND Gratis SVERIGE Euro 1
ISLAND Gratis STORBRITANNIEN Gratis
NORGE Gratis TJECKIEN 10 CZK
POLEN Gratis

Detta erbjudande lanseras av Callaway Golf Europe Ltd, Unit 27, Barwell Business Park, Leatherhead Road, Chessington, Surrey, KT9 2NY, UK. ("Initiativtagare").

 

DENMARK

Køb en Callaway X2 Hot Hybrid gratis når du køber en Callaway X2 Hot Driver

Vilkår og Betingelser

Kan kun indløses hos deltagende foretrukne forhandlere, under hensyntagen til gældende forhandlerlager, så længe lager haves

Kampagneperioden: 15. maj 2014 til og med 30. juni 2014 ("Kampagneperiode").

Deltagende lande: DENNE KAMPAGNE ER KUN BEREGNET TIL FORBRUGERE MED BOPÆL OG SOM KØBER FRA FORETRUKNE CALLAWAY GOLF-FORHANDLERE I, DANMARK, FINLAND, ISLAND, NORGE, POLEN, IRLAND SVERIGE, STORBRITANNIEN OG TJEKKIET.

DISSE VILKÅR OG BETINGELSER SKAL FORTOLKES OG VURDERES I HENHOLD TIL ENGELSK LOV. DELTAG IKKE I DENNE KAMPAGNE, HVIS DU IKKE ER BOSIDDENDE I NOGEN AF DE 9 LANDE NÆVNT OVENFOR.

Arrangør: Callaway Golf Europe Ltd, Unit 27, Barwell Business Park, Leatherhead Road, Chessington, Surrey, KT9 2NY, STORBRITANNIEN. ("Arrangør").

Kampagnen:

style="line-height: 1.6;">(1) Køb en Callaway Golf® X2 Hot Driver ("kvalificerende køb") fra en godkendt Callaway Golf forhandler ("godkendt forhandler") under kampagneperioden, får du en X2 Hot Hybrid gratis (* eller anden lokal valuta, som anført i tabellen nedenfor).

Vilkår og Betingelser:

Besøg www.callawaygolf.com for at se en liste over godkendte forhandlere. Dette tilbud gælder ikke for brugte produkter, produkter opnået ved hjælp af point, præmier eller andre loyalitetsprogrammer, eller køb fra andre end en godkendt forhandler, udpeget som en del af Callaway Golf Europes Club Callaway-program.

Tilbuddet er underlagt indløsning fra en godkendt forhandlers eksisterende lager i kampagneperioden. Kan kun indløses på købsstedet og skal indløses samtidig med, at det kvalificerende køb foretages. Så længe lager haves.

Denne kampagne er kun beregnet til personer med lovlig bopæl i DANMARK, FINLAND, ISLAND, NORGE, POLEN, IRLAND, SVERIGE, STORBRITANNIEN OG TJEKKIET, og skal i tvivlstilfælde fortolkes og vurderes i henhold til lovgivningen i England

Købsdato bestemmes af datoen på kvitteringen. Begrænset til ét køb af en Callaway Golf X2 Hot Hybrid pr. kvalificerende køb af en Callaway Golf X2 Hot Driver i kampagneperioden.

Kun faktiske købere af kvalificerende køb kan deltage i denne kampagne. Tilbuddet er ikke gyldigt for grupper, klubber eller organisationer, eller for medarbejdere, agenter, repræsentanter, entreprenører, forhandlere, leverandører, distributører og/eller datterselskaber af Sponsor.

Returneringer kan forbydes, eller kan være underlagt særlige betingelser. Hvor returneringer er tilladt, hvis du returnerer produkter omfattet af det kvalificerende køb, skal du hos den godkendte forhandler købe andre nye Callaway Golf produkter af samme eller større detailværdi som produktet, der var genstand for det kvalificerende køb, eller betale den fulde detailpris på Callaway Golf X2 Hot Hybrid, som de fik gratis (*eller anden lokal valuta, som anført i tabellen nedenfor) i forbindelse med det kvalificerende køb. Alle returneringer skal være i original ny stand og være i den originale emballage.

Denne kampagne kan opsiges tidligt af arrangøren efter eget skøn, hvis svindel, manipulation eller andre forhold eller begivenheder kræver en sådan opsigelse.

Denne kampagne er underlagt lovene i England for løsning af alle krav og tvister. Hvis nogen del af disse vilkår og betingelser anses for at være ugyldig, ulovlig eller på anden måde ikke kan håndhæves, skal den resterende del af vilkårene og betingelserne forblive i kraft og skal fortolkes i overensstemmelse med dens betingelser, som hvis den ugyldige eller ulovlige bestemmelse ikke var indeholdt heri. Alle varemærker ejes af de respektive rettighedshavere.

Lokal Valutatabel:

Country Currency Country Currency
DANMARK Gratis IRLAND EURO 1
FINLAND Gratis SVERIGE Gratis
ISLAND Gratis STORBRITANNIEN Gratis
NORGE Gratis TJEKKIET 10 CZK
POLEN Gratis

Arrangøren af denne kampagne er Callaway Golf Europe Ltd, Unit 27, Barwell Business Park, Leatherhead Road, Chessington, Surrey, KT9 2NY, STORBRITANNIEN. ("Arrangør").

 

NORWAY

Få en Callaway X2 Hot Hybrid gratis* når du kjøper en Callaway X2 Hot Driver

Betingelser og vilkår

Gjelder kun deltakende, Club Callaway forhandlere og med forbehold om lagerbeholdningen

Kampanjeperiode: 15. mai 2015 til og med 30. juni 2014 (heretter kalt "kampanjeperioden").

Deltakende land: DENNE KAMPANJEN ER KUN BEREGNET PÅ FORBRUKERE SOM KJØPER FRA FORETRUKNE CALLAWAY GOLF-FORHANDLERE OG SOM BOR I ET AV FØLGENDE LAND: DANMARK, FINLAND, ICELAND, NORGE, POLEN, SVERIGE, STORBRITANNIA, TSJEKKIA OG DEN IRSKE REPUBLIKK.

VILKÅR OG BETINGELSER SKAL TOLKES OG VURDERES I HENHOLD TIL ENGELSK LOV. DU MÅ IKKE DELTA I DENNE KAMPANJEN HVIS DU IKKE BOR I NOEN AV DE 9 LANDENE SOM ER SPESIFIKT NEVNT OVENFOR.

Kampanjeansvarlig: Callaway Golf Europe Ltd, Unit 27, Barwell Business Park, Leatherhead Road, Chessington, Surrey, KT9 2NY, STORBRITANNIA. ("kampanjeansvarlig").

Kampanjen:

(1) Hvis du kjøper en Callaway Golf® X2 Hot Driver ("kvalifiserende produkt") fra en autorisert, foretrukket Callaway Golf-forhandler ("autorisert forhandler") i løpet av kampanjeperioden, får du med (1) Callaway® X2 Hot Hybrid gratis (*eller en annen lokal valuta som angitt i tabellen nedenfor).

Betingelser og vilkår:

Hvis du vil se en liste over autoriserte forhandlere, gå til www.callawaygolf.com. Dette tilbudet gjelder ikke produkter som er kjøpt brukt eller privat, produkter man har anskaffet seg gjennom poengordninger, belønninger eller andre lojalitetsprogrammer eller kjøp fra andre steder enn de autoriserte forhandlerne som er en del av Callaway Golf Europes "Club Callaway Programme."

Tilbudet er avhengig av at de autoriserte forhandlerne har produktet på lager i løpet av kampanjeperioden. Innløses ved kjøpsstedet og må innløses samtidig som man kjøper det kvalifiserende produktet. Så langt lageret rekker.

Denne kampanjen er kun rettet mot lovlige innbyggere i DANMARK, FINLAND, ICELAND, NORGE, POLEN, SVERIGE, STORBRITANNIA, TSJEKKIA OG DEN IRSKE REPUBLIKK, og eventuelle tvister skal tolkes og vurderes i henhold til lovene i England

Kjøpsdatoen bestemmes av datoen som står på kvitteringen. Begrenset til ett kjøp av en Callaway Golf X2 Hot Hybrid per kjøp av det kvalifiserende produktet – Callaway Golf X2 Hot Driver – i løpet av kampanjeperioden.

Kun faktiske kjøpere av det kvalifiserende produktet kan delta i denne kampanjen. Tilbudet gjelder ikke for grupper, klubber eller organisasjoner; ansatte, agenter, representanter, kontraktører, forhandlere, leverandører, distributører og/eller selskaper som er tilknyttet sponsoren.

Det kan hende at returer ikke tillates eller er underlagt spesielle vilkår. Hvis det er tillatt å returnere produktet og du leverer tilbake det kvalifiserende produktet, må du kjøpe andre nye Callaway Golf-produkter av tilsvarende eller høyere utsalgsverdi som det kvalifiserende produktet fra den autoriserte forhandleren eller betale full utsalgspris på Callaway Golf X2 Hot Hybrid som du fikk gratis i forbindelse med kjøpet av det kvalifiserende produktet. Alle produkter som returneres skal være i original, ny stand og være i originalemballasjen.

Denne kampanjen kan avsluttes tidligere av arrangøren etter eget forgodtbefinnende dersom svindel, sabotasje eller andre forhold eller hendelser krever det.

Denne kampanjen er underlagt lovene i England når man skal løse eventuelle krav og uenigheter. Hvis et punkt i disse vilkårene og betingelsene blir ansett å være ugyldig eller på annen måte kjennes ulovlig eller ikke kan håndheves, skal de totale vilkårene og betingelsene fortsatt gjelde, og innholdet skal tolkes som om den ugyldige eller ulovlige bestemmelsen ikke eksisterte. Alle varemerker tilhører sine respektive rettighetshavere.

Tabell over lokal valuta:

Country Currency Country Currency
DANMARK Gratis DEN IRSKE REPUBLIKK EURO 1
FINLAND Gratis SVIERGIE Gratis
ICELAND Gratis STORBRITANNIA Gratis
NORGE Gratis TSJEKKIA 10 CZK
POLEN Gratis

Kampanjeansvarlig for denne kampanjen er: Callaway Golf Europe Ltd, Unit 27, Barwell Business Park, Leatherhead Road, Chessington, Surrey, KT9 2NY, STORBRITANNIA. ("kampanjeansvarlig").

FOR PROMOTION RUNNING FROM JUNE 1ST 2014 TO JUNE 20TH 2014

ENGLISH

Get a Callaway X2 Hot Hybrid Free of Charge* when you buy a Callaway X2 Hot Driver
Terms and Conditions

Redeemable at Participating Preferred Retailer Point of Purchase Only, Subject to Existing Retailer Stock, While Stocks Last

Promotion Period: June 1, 2014 through June 30, 2014 ("Promotion Period").

Participating Countries: THIS PROMOTION IS INTENDED FOR CONSUMERS RESIDING AND PURCHASING FROM CALLAWAY GOLF PREFERRED RETAILERS IN, AUSTRIA, BELGIUM, BULGARIA, CROATIA, CYPRUS, CZECH REPUBLIC, FRANCE, GERMANY, GREECE, HUNGARY, ITALY, LUXEMBOURG, NETHERLANDS, PORTUGAL, ROMANIA, SLOVAKIA, SLOVENIA, SPAIN and SWITZERLAND ONLY.

THESE TERMS AND CONDITIONS SHALL BE CONSTRUED AND EVALUATED ACCORDING TO ENGLAND LAW. DO NOT PARTICIPATE IN THIS PROMOTION IF YOU DO NOT RESIDE IN THE ANY OF THE 19 SPECIFIC COUNTRIES MENTIONED ABOVE.

Promoter: Callaway Golf Europe Ltd, Unit 27, Barwell Business Park, Leatherhead Road, Chessington, Surrey, KT9 2NY, UK. ("Promoter").

The Promotion:

(1) Purchase a Callaway Golf® X2 Hot ® Driver ("Qualifying Purchase") from an authorised Callaway Golf Preferred Retailer ("Authorised Retailer") during the Promotion Period, and you may receive one (1) Callaway ® X2 Hot Hybrid for free* (*or other local currency as set forth in table below)

p>

Terms and Conditions:

To see a list of Authorised Retailers go to www.callawaygolf.com. This offer does not apply to pre-owned or used products, products obtained through points, rewards or other loyalty programs, or to purchases from anyone other than an Authorised Retailer appointed as part of the Club Callaway Programme of Callaway Golf Europe.

Offer is subject to redemption from Authorised Retailer's existing inventory during the Promotion Period. Redeemable at point of purchase only and must be redeemed at the same time the Qualifying Purchase is made. While stocks last.

This promotion is intended for legal residents of AUSTRIA, BELGIUM, BULGARIA, CROATIA, CZECH REPUBLIC, CYPRUS, FRANCE, GERMANY, GREECE, HUNGARY, ITALY, LUXEMBOURG, NETHERLANDS, PORTUGAL, ROMANIA, SLOVAKIA, SLOVENIA, SPAIN and SWITZERLAND ONLY, and, in the event of a dispute shall be construed and evaluated according to the laws of England.

Purchase date is determined by the date printed on the sales receipt. Limit one purchase of one Callaway Golf X2 Hot Hybrid per Qualifying Purchase of a Callaway Golf X2 Hot Driver during the Promotion Period.

Only actual purchasers of Qualifying Purchase may participate in this promotion. Offer not valid for groups, clubs or organisations, or for employees, agents, representatives, contractors, retailers, suppliers, distributors and/or affiliates of Sponsor.

Returns may not be permitted or may be subject to special conditions. Where returns are permitted, if you return the products subject to the Qualifying Purchase, you must purchase from the Authorised Retailer other new Callaway Golf products of equal or greater retail value to the product that was the subject of the Qualifying Purchase, or pay the full retail price of the Callaway Golf X2 Hot Hybrid that was provided for free* (*or other local currency set forth in table below) in connection with the Qualifying Purchase. All returns must be in original new condition and be in the original packaging.

This promotion may be terminated early by the promoter in its sole and absolute discretion if fraud, tampering or other circumstances or events require such termination.

This promotion is governed by the laws of England for the resolution of all claims and disputes. If any part of these Terms and Conditions is deemed to be invalid or otherwise unenforceable or illegal, the balance of the Terms and Conditions shall remain in effect and shall be construed in accordance with its terms as if the invalid or illegal provision were not contained herein. All trademarks are owned by the respective rights holders.

Local Currency Table:

Country Currency Country Currency
Austria 1 € Italy € 1
Belgium 1 € Netherlands € 1
Bulgaria 1 BGN Luxembourg € 1
Croatia 10 HRK Portugal € 1
Cyprus 1 € Romania 1 RON
Czech Republic 10 CZK Slovakia € 1
France 1 € Slovenia € 1
Germany 1 € Spain € 1
Greece 1 € Switzerland 1 CHF
Hungary 100 HUF    

The promoter of this promotion is Callaway Golf Europe Ltd, Unit 27, Barwell Business Park, Leatherhead Road, Chessington, Surrey, KT9 2NY, UK. ("Promoter").

 

GERMANY

Kaufen Sie einen neuen Callaway X2 Hot Driver und Sie bekommen ein Callaway X2 Hot Hybrid für nur 1 €*

Teilnahmebedingungen für die Werbeaktion

Einlösbar nur in den Geschäften aller teilnehmenden, autorisierten Vorzugshändler und solange der Vorrat des Händlers reicht

Dauer der Werbeaktion: 1. Juni 2014 bis zum 30. Juni 2014 ("Zeitraum der Werbeaktion").

Teilnehmende Länder: DIESE WERBEAKTION RICHTET SICH AN VERBRAUCHER MIT WOHNSITZ IN EINEM DER NACHSTEHEND AUFGEFÜHRTEN LÄNDER, DIE DORT BEI EINEM DER AUTORISIERTEN VORZUGSHÄNDLER VON CALLAWAY GOLF EINKAUFEN. DIESE WERBEAKTION GILT AUSSCHLIESSLICH FÜR BELGIEN, BULGARIEN, DEUTSCHLAND, FRANKREICH, GRIECHENLAND, ITALIEN, KROATIEN, LUXEMBURG, NIEDERLANDE, ÖSTERREICH, PORTUGAL, RUMÄNIEN, SCHWEIZ, SLOVAKEI, SLOVENIEN, SPANIEN, TSCHECHISCHE REPUBLIK, UNGARN UND ZYPERN.

DIESE TEILNAHMEBEDINGUNGEN SIND NACH ENGLISCHEM RECHT AUSZULEGEN UND ZU BEURTEILEN. WENN SIE IHREN WOHNSITZ NICHT IN EINEM DER 19 VORSTEHEND AUFGEFÜHRTEN LÄNDER HABEN, DÜRFEN SIE NICHT AN DIESER WERBEAKTION TEILNEHMEN.

Callaway Golf Europe Ltd, Unit 27, Barwell Business Park, Leatherhead Road, Chessington, Surrey, KT9 2NY, GB. ("Promoter").

Die Werbeaktion:

Wenn Sie während der Werbeaktion bei einem Vorzugshändler von Callaway Golf ("autorisierter Händler") einen neuen Callaway Golf® X2 Hot Driver ("erforderlicher Kauf") kaufen, können Sie gegen eine Zahlung von 1,00 € (*bzw. der in der nachstehenden Tabelle angegebenen Landeswährung) ein (1) Callaway X2 Hot Hybrid dazu erwerben.

Teilnahmebedingungen für die Werbeaktion

Eine Liste der autorisierten Vorzugshändler finden Sie unter www.callawaygolf.com. Dieses Angebot gilt nicht für Produkte, die Sie bereits vorher besessen oder benutzt haben, für Produkte, die durch Treuepunkte, Belohnungen oder sonstige Treueprogramme erworben wurden, oder für Käufe von anderen Stellen als den im Rahmen des Club Callaway Programms von Callaway Golf Europe bestellten autorisierten Vorzugshändlern.

Das Angebot gilt unter der Voraussetzung, dass die Einlösung während der Werbeaktion aus dem bestehenden Vorrat eines autorisierten Vorzugshändlers erfolgt. Die Einlösung muss im Laden gleichzeitig mit dem für die Teilnahme an der Werbeaktion erforderlichen Kauf erfolgen. Die Aktion gilt, solange der Vorrat reicht.

Diese Werbeaktion richtet sich an Personen mit Wohnsitz in BELGIEN, BULGARIEN, DEUTSCHLAND, FRANKREICH, GRIECHENLAND, ITALIEN, KROATIEN, LUXEMBURG, NIEDERLANDE, ÖSTERREICH, PORTUGAL, RUMÄNIEN, SCHWEIZ, SLOVAKEI, SLOVENIEN, SPANIEN, TSCHECHISCHE REPUBLIK, UNGARN UND ZYPERN und ist im Streitfall nach englischem Recht auszulegen und zu beurteilen.

Das Kaufdatum ist das auf der Quittung angegebene Datum. Es gilt folgende Beschränkung: Während der Werbeaktion berechtigt jeder für die Teilnahme an der Werbeaktion erforderliche Kauf eines Callaway X2 Hot Drivers zum Kauf genau eines X2 Hot Hybriden.

Berechtigt zur Teilnahme an dieser Werbeaktion ist nur, wer tatsächlich einen für die Teilnahme erforderlichen Kauf getätigt hat. Das Angebot gilt weder für Gruppen, Vereine oder Organisationen, noch für Arbeitnehmer, Vertreter, Repräsentanten, Auftragnehmer, Einzelhändler, Lieferanten, Vertreiber bzw. verbundene Unternehmen des Sponsors.

Unter Umständen ist der Umtausch ausgeschlossen oder nur zu besonderen Bedingungen möglich. Ist der Umtausch zulässig, so gilt für den Fall, dass Sie Produkte umtauschen, die Gegenstand des für die Teilnahme erforderlichen Kaufs waren, dem autorisierten Vertragshändler andere neue Callaway Golf Produkte abkaufen müssen, deren Wert dem Einzelhandelswert des Produkts, das Gegenstand des für die Teilnahme erforderlichen Kaufs war, entsprechen oder diesen übersteigen, oder Sie müssen den vollen Einzelhandelspreis des X2 Hot Hybrid zahlen, der Ihnen in Verbindung mit dem für die Teilnahme erforderlichen Kauf gegen Zahlung von 1,00 €* (*bzw. der in der nachstehenden Tabelle angegebenen Landeswährung) verkauft wurde. Alle umgetauschten Produkte müssen sich im Original-Neuzustand befinden und originalverpackt sein.

Falls Betrug, unbefugte Handlungen oder sonstige Umstände oder Ereignisse dies erfordern sollten, kann diese Werbeaktion vom Promoter nach dessen alleinigen und uneingeschränkten Ermessen vorzeitig beendet werden.

Diese Werbeaktion unterliegt hinsichtlich der Entscheidung über sämtliche Ansprüche oder Streitigkeiten dem englischem Recht. Sollte ein Teil dieser Teilnahmebedingungen für ungültig oder aus sonstigen Gründen undurchsetzbar oder rechtswidrig befunden werden, so bleiben die übrigen Teilnahmebedingungen wirksam und sind so auszulegen, als ob die ungültige oder rechtswidrige Bestimmung nicht Bestandteil derselben wäre. Alle Marken stehen im Eigentum der jeweiligen Rechtsinhaber.

Landeswährungstabelle:

Land Währung Land Währung
Belgien 1 € Portugal 1 €
Bulgarien 1 BGN Rumanien 1 RON
Deutschland 1 € Schweiz 1 CHF
Frankreich 1 € Slovakei 1 €
Griechenland 1 € Slovenien 1 €
Italien 1 € Spanien 1 €
Kroatien 10 HRK Tschechische Republik 1 CZK
Luxemburg 1 € Ungarn 1 €
Niederlande 1 € Zypern 1 €
Osterreich 1 €    

Promoter dieser Werbeaktion ist Callaway Golf Europe Ltd, Unit 27, Barwell Business Park, Leatherhead Road, Chessington, Surrey, KT9 2NY, GB.

 

NETHERLANDS

Ontvang een Callaway X2 Hot hybrid voor slechts €1* bij aankoop van een Callaway X2 Hot Driver

Algemene voorwaarden

Uitsluitend verkrijgbaar bij deelnemend erkend verkooppunt, uit de bestaande voorraad van de verkoper, zolang de voorraad strekt.

Promotieperiode: 1 juni 2014 tot en met 30 june 2014 ("Promotieperiode").

Deelnemende landen:DEZE PROMOTIE IS UITSLUITEND BESTEMD VOOR CONSUMENTEN DIE WOONACHTIG ZIJN IN EN KOPEN BIJ ERKENDE CALLAWAY GOLF RETAILERS IN, BELGIË, BULGARIJE, CYPRUS, DUITSLAND, FRANKRIJK, GRIEKENLAND, HONGARIJE, ITALIË, KROATIË, LUXEMBURG, NEDERLAND, OOSTENRIJK, PORTUGAL, ROEMENIË, SLOVENIË, SLOWAKIJE, SPANJE, TSJECHIË EN ZWITSERLAND.

DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN WORDEN GEÏNTERPRETEERD EN BEOORDEELD VOLGENS ENGELS RECHT. NEEM NIET DEEL AAN DEZE PROMOTIE INDIEN U NIET IN EEN VAN DE 19 SPECIFIEKE HIERBOVEN VERMELDE LANDEN WOONACHTIG BENT.

Promotor: Callaway Golf Europe Ltd, Unit 27, Barwell Business Park, Leatherhead Road, Chessington, Surrey, KT9 2NY, Verenigd Koninkrijk. ("Promotor").

De Promotie:

(1) Bij aankoop van een Callaway Golf® X2 Hot Driver ("Geldige aankoop") bij een erkende Callaway Golf retailer ("Bevoegde verkoper") tijdens de promotieperiode, ontvangt u voor betaling van €1,00* (*of ander lokale valuta zoals vermeld in het onderstaande overzicht), een (1) Callaway ® X2 Hot hybrid.

Algemene voorwaarden:

U vindt een lijst van bevoegde retailers op www.callawaygolf.com. Deze aanbieding geldt niet voor tweedehands of gebruikte producten, producten die met punten, als prijs of via een ander klantenprogramma zijn verkregen, of voor aankopen bij een andere dan de bevoegde verkoper die is aangewezen als deelnemer van het Club Callaway Programma van Callaway Golf Europe.

De aanbieding is onderworpen aan aankoop uit de bestaande voorraad van de bevoegde retailer tijdens de Promotieperiode. Uitsluitend verkrijgbaar bij een aankooppunt en op hetzelfde moment als de Geldige aankoop. Zolang de voorraad strekt.

Deze promotie is uitsluitend bestemd voor wettige inwoners van BELGIË, BULGARIJE, CYPRUS, DUITSLAND, FRANKRIJK, GRIEKENLAND, HONGARIJE, ITALIË, KROATIË, LUXEMBURG, NEDERLAND, OOSTENRIJK, PORTUGAL, ROEMENIË, SLOVENIË, SLOWAKIJE, SPANJE, TSJECHIË EN ZWITSERLAND en wordt in geval van een geschil geïnterpreteerd en beoordeeld volgens Engels recht

De aankoopdatum is de datum die op de kassabon vermeld staat. Beperkt tot een aankoop van één Callaway Golf X2 Hot hybrid per Geldige aankoop van een Callaway Golf X2 Hot Driver tijdens de Promotieperiode.

Uitsluitend feitelijke kopers van een Geldige aankoop kunnen deelnemen aan deze promotie. De aanbieding is niet geldig voor groepen, clubs of organisaties of voor werknemers, agenten, vertegenwoordigers, aannemers, verkopers, leveranciers, distributeurs en/of geassocieerden van de Sponsor.

Retournering is niet toegestaan of is aan bijzondere voorwaarden onderworpen. In het geval retournering is toegestaan, moet u bij het retourneren van producten die onderworpen zijn aan de Geldige aankoop, andere nieuwe Callaway Golf producten van dezelfde of een hogere waarde als het product dat onderworpen is aan de geldige aankoop kopen bij de bevoegde retailer, of de volledige verkoopprijs van de Calaway Golf X2 Hot hybrid die verstrekt is voor €1* (*of andere lokale valuta zoals vermeld in het onderstaande overzicht) betalen in verband met de geldige aankoop. Alle retourzendingen moeten zich in de originele staat en originele verpakking bevinden.

Deze promotie kan naar eigen inzicht vroegtijdig door de promotor worden beëindigd in geval van fraude, geknoei of andere omstandigheden of voorvallen die een dergelijke beëindiging vereisen.

Voor deze promotie gelden de Engelse wetten en rechten, die van toepassing zijn voor het beslechten van alle claims en geschillen. Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden ongeldig of anderszins niet-uitvoerbaar of onwettig wordt bevonden, blijven de resterende bepalingen van de algemene voorwaarden van kracht en worden geïnterpreteerd alsof de ongeldige of onwettige bepaling hierin niet is opgenomen. Alle handelsmerken zijn eigendom van de respectieve rechthebbenden.

Overzicht lokale valuta:

Land Valuta Land Valuta
BELGIË 1 € NEDERLAND 1 €
BULGARIJE 1 BGN OOSTENRIJK 1 €
CYPRUS 1 € PORTUGAL 1 €
DUITSLAND 1 € ROEMENIË 1 RON
FRANKRIJK 1 € SLOVENIË 1 €
GRIEKENLAND 1 € SLOWAKIJE 1 €
HONGARIJE 100 HUF SPANJE 1 €
ITALIË 1 € TSJECHIË 1 CZK
KROATIË 1 HRK ZWITSERLAND 1 CHF
LUXEMBURG 1 €    

De promotor van deze promotie is Callaway Golf Europe Ltd, Unit 27, Barwell Business Park, Leatherhead Road, Chessington, Surrey, KT9 2NY, Verenigd Koninkrijk. ("Promotor").

 

ITALY

Ricevi un Ibrido X2 Hot per solo 1€ con l'acquisto di un Driver X2 Hot

Termini e Condizioni

Offerta valida esclusivamente presso i rivenditori partecipanti, soggetta allo stock disponibile, solo fino ad esaurimento scorte

Periodo della promozione: dal 1 giugno 2014 al 30 giugno 2014 ("Periodo della promozione").

Paesi partecipanti: LA PRESENTE PROMOZIONE SI INTENDE VALIDA PER GLI ACQUIRENTI RESIDENTI E PER L'ACQUISTO PRESSO I RIVENDITORI CALLAWAY DEI SEGUENTI PAESI: AUSTRIA, BELGIO, BULGARIA, CROAZIA, REPUBBLICA CECA, FRANCIA,GERMANIA, GRECIA, UNGHERIA, CIPRO, ITALIA, LUSSEMBURGO, OLANDA, PORTOGALLO, ROMANIA, SLOVACCHIA, SLOVENIA, SPAGNA E SVIZZERA, QUESTI TERMINI E CONDIZIONI VENGONO INTERPRETATI E VALUTATI SECONDO LA LEGGE INGLESE. I NON RESIDENTI NEI 19 PAESI ESPLICITAMENTE MENZIONATI NELL'ELENCO NON HANNO ACCESSO ALLA PROMOZIONE.

Promoter: Callaway Golf Europe Ltd, Unit 27, Barwell Business Park, Leatherhead Road, Chessington, Surrey, KT9 2NY, UK. ("Il Promoter")

La promozione:

(1) Acquistando un nuovo Callaway Golf® X2 Hot driver ("Acquisto qualificante") Presso un Rivenditore Autorizzato Callaway Golf ("Rivenditore autorizzato") durante il Periodo della promozione, è possibile acquistare con ulteriore importo di solo € 1* (*o equivalente in valuta locale come indicato nella tabella) un Ibrido X2 Hot.

Termini e condizioni:

L'elenco dei Rivenditori autorizzati è presente sul sito www.callawaygolf.com. Questa offerta non si applica a prodotti di seconda mano o usati, prodotti ottenuti tramite raccolta punti, premi o altri programmi fedeltà, o acquisti non effettuati da un Rivenditore autorizzato che faccia parte del programma Club Callaway di Callaway Golf Europe.

L'offerta è soggetta all'inventario esistente del Rivenditore autorizzato durante il Periodo della promozione, è ottenibile solo presso i punti vendita e deve essere richiesta al momento dell'Acquisto qualificante. Offerta valida fino ad esaurimento scorte.

La promozione è valida per tutti i residenti legali di Austria, Belgio, Bulgaria, Croazia, Repubblica Ceca, Francia,Germania, Grecia, Ungheria, Cipro, Italia, Lussemburgo, Olanda, Portogallo, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna E Svizzera; in caso di contenzioso la legislazione competente è quella del Regno Unito.

La data di acquisto è determinata dalla data stampata sullo scontrino. È possibile un solo acquisto di un Ibrido X2 Hot per ogni Acquisto qualificante di un driver Callaway X2 Hot durante il Periodo della promozione.

Solo le singole persone che effettuano l'Acquisto qualificante possono partecipare alla promozione. L'offerta non è valida per gruppi, club, organizzazioni o per dipendenti, agenti, rappresentanti, appaltatori, rivenditori, fornitori, distributori e/o affiliati dello Sponsor.

La restituzione non è permessa o può essere soggetta a condizioni speciali. Nel caso sia permessa, al momento della restituzione di prodotti soggetti all'Acquisto qualificante, è necessario acquistare dal Rivenditore autorizzato altri nuovi prodotti Callaway Golf di valore commerciale pari o maggiore del prodotto che costituiva l'Acquisto qualificante, o pagare il prezzo di vendita non scontato del Ibrido X2 Hot che era disponibile per € 1.00* (*o altra valuta locale come indicato nella tabella) in relazione all'Acquisto qualificante. Tutti i prodotti restituiti devono essere in condizione nuova e originale e nell'imballaggio originale.

La promozione può terminare anticipatamente a insindacabile giudizio del promoter nel caso in cui frode, procedimenti scorretti , altre circostanze o eventi lo richiedano.

La risoluzione delle controversie è soggetta alle leggi inglesi. Se una qualsiasi parte di questi Termini e Condizioni venisse decretata non valida, non applicabile o illegale, il resto dei Termini e Condizioni rimarrà in effetto e sarà interpretato in relazione ai suoi termini come se le voci non valide o illegali non vi fossero contenute. Tutti i marchi registrati sono proprietà dei rispettivi detentori dei diritti.

Tabella valuta locale:

Country Currency Country Currency
AUSTRIA 1 € ITALIA € 1
BELGIO 1 € LUSSEMBURGO € 1
BULGARIA 1 BGN OLANDA € 1
CROAZIA 10 HRK PORTOGALLO € 1
REPUBBLICA CECA 1 € ROMANIA € 1
FRANCIA 10 CZK SLOVACCHIA 1 RON
GERMANIA 1 € SLOVENIA € 1
GRECIA 1 € SPAGNA € 1
UNGHERIA 1 € SVIZZERA € 1
CIPRO 100 HUF    

La promozione è organizzata da Callaway Golf Europe Ltd, Unit 27, Barwell Business Park, Leatherhead Road, Chessington, Surrey, KT9 2NY, UK. ("Il Promoter")

 

FRANCE

Pour l'achat de tout Driver Callaway X2 Hot, l'Hybride est à €1 seulement

Conditions et règlement

Offre valable exclusivement chez tous les Détaillants Club Callaway participant à la promotion, sur la base et sous réserve des stocks disponibles chez les Détaillants Club Callaway.

Période de la promotion : du 1er Juin 2014 au 30 Juin 2014 (« la Période de la promotion »).

Pays participants : CETTE PROMOTION CONCERNE EXCLUSIVEMENT LES CONSOMMATEURS RÉSIDANT ET ACHETANT AUPRÈS DES DÉTAILLANTS CLUB CALLAWAY DANS LES PAYS SUIVANTS : ALLEMAGNE, AUTRICHE, BELGIQUE, BULGARIE, CHYPRE, CROATIE, ESPAGNE, FRANCE, GRECE, HONGRIE, ITALIE, LUXEMBOURG, PAYS-BAS, PORTUGAL, REPUBLIQUE TCHEQUE, ROUMANIE, SLOVAQUIE, SLOVENIE ET EN SUISSE. CES CONDITIONS D'UTILISATION SONT RÉGIES PAR LES LOIS ANGLAISES ET INTERPRÉTÉES CONFORMÉMENT À CELLES-CI. NE PRENEZ PAS PART À CETTE PROMOTION SI VOUS NE RÉSIDEZ PAS DANS L'UN DES 19 PAYS SPÉCIFIQUES MENTIONNÉS CI-DESSUSM

Organisateur de la promotion : Callaway Golf Europe Ltd., Unit 27, Barwell Business Park, Leatherhead Road, Chessington, Surrey KT9 2NY, ROYAUME-UNI, (l' « Organisateur de la promotion »).

Organisateur de la promotion : Callaway Golf Europe Ltd., Unit 27, Barwell Business Park, Leatherhead Road, Chessington, Surrey KT9 2NY, ROYAUME-UNI, (l' « Organisateur de la promotion »).

La Promotion

Pour tout achat du (1) nouveau Driver X2 Hot de Callaway Golf® (ci-après dénommé l'« Achat admissible ») auprès d'un Détaillant Club Callaway (le « Détaillant Autorisé »), pendant la Période de promotion et pour un €1* de plus (*ou autre devise locale telle qu'il est formulé dans le tableau ci-dessous), vous pouvez acquérir un (1) Hybride X2 Hot.

Conditions d'utilisation :

Pour obtenir une liste des Détaillants Club Callaway, cliquez sur le lien suivant www.callawaygolf.com. Cette offre ne s'applique pas aux produits d'occasion ou usagés, aux produits obtenus dans le cadre de points, de bons de réduction ou d'autres programmes de fidélité, ni aux achats effectués auprès de toutes personnes, autres que les Détaillants Autorisés comme participant au Programme de Club Callaway de Callaway Golf Europe.

L'offre est sous réserve du stock disponible du Détaillant Autorisé, pendant la Période de la Promotion. Le remboursement s'effectue exclusivement sur le lieu de vente et en même temps que l'Achat admissible. L'offre est valable jusqu'à épuisement du stock.

Cette promotion ne concerne que les résidents légaux des pays suivants : ALLEMAGNE, AUTRICHE, BELGIQUE, BULGARIE, CHYPRE, CROATIE, ESPAGNE, FRANCE, GRECE, HONGRIE, ITALIE, LUXEMBOURG, PAYS-BAS, PORTUGAL, REPUBLIQUE TCHEQUE, ROUMANIE, SLOVAQUIE, SLOVENIE ET EN SUISSE; en cas de litige, seuls les tribunaux anglais seront compétents pour régir et interpréter ces conditions d'utilisation.

La date d'achat est déterminée par la date imprimée sur le reçu de vente. L'offre se limite à un achat d'un Hybride X2 Hot par Achat admissible d'un X2 Hot Driver de Callaway Golf, pendant la Période de la promotion

Seuls les acheteurs effectifs d'un Achat admissible sont autorisés à participer à cette promotion. L'offre ne s'applique pas aux groupes, aux clubs ou aux organisations, ni aux employés, agents, représentants, contractants, détaillants, fournisseurs, distributeurs et/ou affiliés du Promoteur.

Les retours ne sont pas autorisés ou sont soumis à des conditions spéciales. Dans le cas de retours autorisés, si vous retournez l'objet de l'Achat admissible, vous devez acheter, auprès du Détaillant Club Callaway, d'autres produits Callaway Golf d'une valeur égale ou supérieure au prix du produit, correspondant à l'Achat admissible, ou rembourser le prix d'achat total du Hybride X2 Hot qui a été acquis pour €1* (*ou autre devise locale telle qu'il est mentionné dans le tableau ci-dessous), en relation à l'Achat admissible. Tous les produits retournés doivent être dans un état neuf et conditionnés dans leur emballage d'origine.

L'organisateur de la promotion peut mettre prématurément un terme à cette promotion, à sa seule et entière discrétion, en cas de fraude, falsification ou autres circonstances ou événements requérant cette annulation.

Cette promotion est régie par les lois anglaises et seuls les tribunaux anglais sont compétents en cas de réclamations ou de litiges. Si une partie quelconque de ces Conditions d'utilisation est réputée entachée d'invalidité ou différemment inexécutable, les autres Conditions d'utilisation resteront en vigueur et seront interprétées conformément à ces lois, en ne tenant pas compte desdites dispositions invalides ou illégales. Toutes les marques commerciales sont la propriété de leurs titulaires respectifs.

Tableau de devises locales

Pays Devise Pays Devise
AUTRICHE 1 € ITALIE 1 €
ALLEMAGNE 1 € LUXEMBOURG 1 €
BELGIQUE 1 € PAYS-BAS 1 €
BULGARIE 1 BGN PORTUGAL 1 €
CHYPRE 1 € REPUBLIQUE TCHEQUE 10 CZK
CROATIE 10 HRK ROUMANIE 1 ROM
ESPAGNE 1 € SLOVAQUIE 1 €
FRANCE 1 € SLOVENIE 1 €
GRECE 1 € SUISSE 1 CHF
HONGRIE 100 HUF    

Cette Promotion est organisée par Callaway Golf Europe Ltd., Unit 27, Barwell Business Park, Leatherhead Road, Chessington, Surrey KT9 2NY, Royaume-Uni. (l' « Organisateur de la promotion »).

 

SPAIN

Ahora con la compra de un Driver Callaway X2 Hot te puedes llevar una Hibrido Callaway X2 Hot por tan sólo €1*

Bases y Condiciones

Promoción Válida Sólo en Puntos de Venta Participantes, Sujeta a Disponibilidad de Stock , Hasta Fin de Existencias

Vigencia de la Promoción: desde el 1 de junio de 2014 hasta el 30 de junio de 2014 ("Período de la Promoción")

Participantes: PROMOCIÓN VÁLIDA ÚNICAMENTE PARA CONSUMIDORES FINALES RESIDENTES EN, ALEMANIA, AUSTRIA, BÉLGICA, BULGARIA, CHIPRE, CROACIA, ESLOVAQUIA, ESLOVENIA, ESPAÑA, FRANCIA, GRECIA, HUNGRÍA, ITALIA, LUXEMBURGO, PAÍSES BAJOS, PORTUGAL, REPÚBLICA CHECA, RUMANIA, Y SUIZA LAS BASES Y CONDICIONES DEBEN SER INTERPRETADAS Y EVALUADAS CONFORME A LAS LEYES DE INGLATERRA. PARA PODER PARTICIPAR EN LA PRESENTE PROMOCIÓN ES NECESARIO RESIDIR EN ALGUNO DE LOS 19 PAÍSES MENCIONADOS ANTERIORMENTE.

Callaway Golf Europe Ltd, Unidad 27, Barwell Business Park, Leatherhead Road, Chessington, Surrey, KT9 2NY, RU. ("Patrocinador").

La Promoción:

Para participar de la promoción debe comprar un Driver X2 Hot Callaway Golf® ("Compra Calificada") en alguno de los Puntos de Venta Preferentes de Callaway Golf ("Comercio Adherido") durante el Período de la Promoción, y con €1.00* (*u otra moneda local según se detalla en la tabla de abajo), se podrá llevar una (1) Hibrido X2 Hot

Bases y Condiciones

Consulte la lista de Comercios Adheridos en www.callawaygolf.com. La oferta no se aplica a productos usados, ni a productos que hayan sido obtenidos a través de programas de fidelidad basados en puntos, premios o de algún otro tipo, ni para compras realizadas a terceros, excepto que hayan sido realizadas en alguno de los Comercios Adheridos al Programa Puntos de Club Callaway de Callaway Golf Europa.

La oferta está sujeta a disponibilidad de stock del Comercio Adherido durante el Período de la Promoción. El canje sólo se podrá realizar en un punto de venta participante y se llevará a cabo en el momento de efectuar la Compra Calificada. Hasta fin de existencias.

Esta promoción es válida únicamente para residentes en ALEMANIA, AUSTRIA, BÉLGICA, BULGARIA, CHIPRE, CROACIA, ESLOVAQUIA, ESLOVENIA, ESPAÑA, FRANCIA, GRECIA, HUNGRÍA, ITALIA, LUXEMBURGO, PAÍSES BAJOS, PORTUGAL, REPÚBLICA CHECA, RUMANIA, Y SUIZA, y, en caso de que surja un conflicto en relación a la misma se interpretará y evaluará conforme a las leyes de Inglaterra.

La fecha de compra se determina por la fecha impresa en el comprobante de pago. El límite de compra es de una Hibrido X2 Hot por la compra de un Driver X2 Hot Callaway Golf durante el Período de la Promoción.

Solamente podrán participar en esta promoción los compradores reales de la Compra Calificada. Quedan excluidos de esta oferta los grupos, clubes u organizaciones, empleados, agentes, representantes, contratistas, minoristas, proveedores, distribuidores y/o filiales del Auspiciante.

Las devoluciones no están permitidas o están sujetas a condiciones especiales. En el caso de una devolución permitida, si devuelve los productos concernientes a la Compra Calificada, entonces deberá comprar otros productos Callaway Golf nuevos en el Comercio Adherido por el mismo valor o mayor al de los productos en cuestión, o bien puede pagar el precio final de venta al público del la Hibrido X2 Hot que le fue entregada por €1* (*u otra moneda local según se detalla en la tabla de abajo) en relación a la Compra Calificada. Los productos deberán ser devueltos en sus condiciones originales y en su embalaje original.

La promoción puede ser terminada prematuramente en caso de que el patrocinador determine, a su entera discreción, que ha habido fraude, adulteración u otras circunstancias o eventos que requieran dicha terminación.

Todo conflicto o reclamo que surja de esta promoción se regirá por las leyes de Inglaterra. En el caso de que cualquier cláusula sea inválida, inexigible o ilegal por cualquier motivo, estas Bases y Condiciones permanecerán vigentes y serán interpretadas como si la cláusula inválida o ilegal no hubiese sido incluida en este documento. Todas las marcas registradas son propiedad de los respectivos titulares de derechos.

Tabla de Monedas Locales:

País Moneda País Moneda
ALEMANIA €1 GRECIA €1
AUSTRIA €1 HUNGRÍA 100 HUF
BÉLGICA €1 ITALIA €1
BULGARIA 1 BGN LUXEMBURGO €1
CHIPRE €1 PAÍSES BAJOS €1
CROACIA 10 HRK PORTUGAL €1
ESLOVAQUIA €1 REPÚBLICA CHECA 10 CZK
ESLOVENIA €1 RUMANIA 1 RON
ESPAÑA €1 SUIZA 1 CHF
FRANCIA €1    

La presente promoción es patrocinada por Callaway Golf Europe Ltd, Unidad 27, Barwell Business Park, Leatherhead Road, Chessington, Surrey, KT9 2NY, RU. ("Patrocinador ").