X2 Hot Promo Terms and Conditions

UNITED KINGDOM

Get a Callaway X2 Hot Hybrid Free of Charge* when you buy a Callaway X2 Hot Driver
Terms and Conditions

Redeemable at Participating Preferred Retailer Point of Purchase Only, Subject to Existing Retailer Stock, While Stocks Last

Promotion Period: May 15, 2014 through June 30, 2014 ("Promotion Period").

Participating Countries: THIS PROMOTION IS INTENDED FOR CONSUMERS RESIDING AND PURCHASING FROM CALLAWAY GOLF PREFERRED RETAILERS IN, CZECH REPUBLIC, DENMARK, FINLAND, ICELAND, NORWAY, POLAND, REPUBLIC OF IRELAND, SWEDEN AND UNITED KINGDOM ONLY.

THESE TERMS AND CONDITIONS SHALL BE CONSTRUED AND EVALUATED ACCORDING TO ENGLAND LAW. DO NOT PARTICIPATE IN THIS PROMOTION IF YOU DO NOT RESIDE IN THE ANY OF THE 9 SPECIFIC COUNTRIES MENTIONED ABOVE.

Promoter: Callaway Golf Europe Ltd, Unit 27, Barwell Business Park, Leatherhead Road, Chessington, Surrey, KT9 2NY, UK. ("Promoter").

The Promotion:

(1) Purchase a Callaway Golf® X2 Hot ® Driver ("Qualifying Purchase") from an authorised Callaway Golf Preferred Retailer ("Authorised Retailer") during the Promotion Period, and you may receive one (1) Callaway ® X2 Hot Hybrid for free* (*or other local currency as set forth in table below)

Terms and Conditions:

To see a list of Authorised Retailers go to www.callawaygolf.com. This offer does not apply to pre-owned or used products, products obtained through points, rewards or other loyalty programs, or to purchases from anyone other than an Authorised Retailer appointed as part of the Club Callaway Programme of Callaway Golf Europe.

Offer is subject to redemption from Authorised Retailer’s existing inventory during the Promotion Period. Redeemable at point of purchase only and must be redeemed at the same time the Qualifying Purchase is made. While stocks last.

This promotion is intended for legal residents of CZECH REPUBLIC, DENMARK, FINLAND, ICELAND, NORWAY, POLAND, REPUBLIC OF IRELAND, SWEDEN AND UNITED KINGDOM ONLY, and, in the event of a dispute shall be construed and evaluated according to the laws of England.

Purchase date is determined by the date printed on the sales receipt. Limit one purchase of one Callaway Golf X2 Hot Hybrid per Qualifying Purchase of a Callaway Golf X2 Hot Driver during the Promotion Period.

Only actual purchasers of Qualifying Purchase may participate in this promotion. Offer not valid for groups, clubs or organisations, or for employees, agents, representatives, contractors, retailers, suppliers, distributors and/or affiliates of Sponsor.

Returns may not be permitted or may be subject to special conditions. Where returns are permitted, if you return the products subject to the Qualifying Purchase, you must purchase from the Authorised Retailer other new Callaway Golf products of equal or greater retail value to the product that was the subject of the Qualifying Purchase, or pay the full retail price of the Callaway Golf X2 Hot Hybrid that was provided for free* (*or other local currency set forth in table below) in connection with the Qualifying Purchase. All returns must be in original new condition and be in the original packaging.

This promotion may be terminated early by the promoter in its sole and absolute discretion if fraud, tampering or other circumstances or events require such termination.

This promotion is governed by the laws of England for the resolution of all claims and disputes. If any part of these Terms and Conditions is deemed to be invalid or otherwise unenforceable or illegal, the balance of the Terms and Conditions shall remain in effect and shall be construed in accordance with its terms as if the invalid or illegal provision were not contained herein. All trademarks are owned by the respective rights holders.

Local Currency Table:

Country Currency Country Currency
Czech Republic 10 CZK Poland FOC
Denmark FOC Republic of Ireland EURO 1
Finland FOC Sweden FOC
Iceland FOC United Kingdom FOC
Norway FOC

The promoter of this promotion is Callaway Golf Europe Ltd, Unit 27, Barwell Business Park, Leatherhead Road, Chessington, Surrey, KT9 2NY, UK. ("Promoter").

 

SWEDEN

Få en Callaway X2 Hot Hybrid gratis* när du köper en ny Callaway X2 Hot Driver

Regler och Villkor

Kan enbart lösas in hos deltagande återförsäljare, beroende på återförsäljares befintliga lager, så länge lagret räcker

Kampanjperiod: 15 Maj 2014 till 30 Juni 2014 (”Kampanjperiod”).

Deltagande länder: DETTA ERBJUDANDE AVSER ENBART KONSUMENTER SOM BOR I OCH KÖPER AV CALLAWAY GOLFS ÅTERFÖRSÄLJARE I DANMARK, FINLAND, ISLAND, NORGE, POLEN, IRLAND, SVERIGE, STORBRITANNIEN OCH TJECKIEN.

DESSA VILLKOR SKA TOLKAS OCH UTVÄRDERAS I ENLIGHET MED ENGELSK LAG. DELTA INTE I DETTA ERBJUDANDE OM DU INTE BOR I NÅGOT AV DE 9 LÄNDER SOM ANGES OVAN.

Initiativtagare:Callaway Golf Europe Ltd, Unit 27, Barwell Business Park, Leatherhead Road, Chessington, Surrey, KT9 2NY, UK. (”Initiativtagare”).

Erbjudandet:

(1) Köp en ny Callaway X2 Hot Driver från en auktoriserad Callaway Golf återförsäljare under kampanjperioden och du får en (1) Callaway X2 Hot Hybrid gratis*.(*eller annan lokal valuta enligt vad som anges i tabellen nedan) köpa en (1) Callaway X2 Hot Hybrid.

Regler och Villkor

Besök www.callawaygolf.com för att se listan på auktoriserade återförsäljare. Erbjudandet gäller inte begagnade produkter, produkter som har fåtts genom poäng, utmärkelser eller andra lojalitetsprogram eller köp från någon annan än en auktoriserad återförsäljare som har utsetts att vara del av Callaway Golf Europas återförsäljare.

Erbjudandet löses in från auktoriserad återförsäljares befintliga lager under kampanjperioden. Kan enbart lösas in vid inköpstillfället och måste lösas in samtidigt som det kvalificerande köpet görs. Så länge lagret räcker.

Erbjudandet avser enbart lagligt bosatta personer i DANMARK, FINKLAND, ISLAND, NORGE, POLEN, IRLAND, SVERIGE, STORBRITANNIEN och TJECKIEN.

Inköpsdatum blir det datum som är tryckt på försäljningskvittot. Begränsat till ett köp av en Callaway X2 Hot Hybrid per kvalificerande köp av en Callaway X2 Hot Driver under kampanjperioden.

Enbart de som utför det kvalificerande köpet kan delta i kampanjen. Erbjudandet gäller inte grupper, klubbar eller organisationer, eller för anställda, agenter, ombud, entreprenörer, återförsäljare, leverantörer, distributörer och/eller dotterbolag till sponsor.

Returnera produkten är kanske inte möjlig eller kan lyda under särskilda villkor. Om du, vid retur, återlämnar produkter som rör det kvalificerande köpet måste du, från den auktoriserade återförsäljaren, köpa andra nya produkter från Callaway Golf till ett lika stort eller större återförsäljarvärde i jämförelse med den produkt som rör det kvalificerande köpet eller betala fullt återförsäljarpris för den Callaway X2 Hot Hybrid som du fick gratis i samband med det kvalificerande köpet. Alla varor som återlämnas måste vara i originalskick och ligga i originalförpackningen.

Erbjudandet kan efter eget godtycke avslutas tidigare av initiativtagaren om bedrägeri, manipulering eller andra omständigheter eller händelser kräver ett sådant avslut.

Detta erbjudande styrs av engelsk lag vad beträffar reglering av fordringar och tvister. Om någon del av dessa Villkor anses vara ogiltig eller på annat sätt icke verkställbar eller olaglig ska resten av Villkoren fortfarande gälla och ska tolkas i enlighet med sina villkor som om det ogiltiga eller olagliga villkoret inte ingick däri. Samtliga varumärken ägs av sina respektive rättighetshavare.

Tabell över lokal valuta:

Land Valuta Land Valuta
DANMARK Gratis IRLAND Gratis
FINLAND Gratis SVERIGE Euro 1
ISLAND Gratis STORBRITANNIEN Gratis
NORGE Gratis TJECKIEN 10 CZK
POLEN Gratis

Detta erbjudande lanseras av Callaway Golf Europe Ltd, Unit 27, Barwell Business Park, Leatherhead Road, Chessington, Surrey, KT9 2NY, UK. ("Initiativtagare").

 

DENMARK

Køb en Callaway X2 Hot Hybrid gratis når du køber en Callaway X2 Hot Driver

Vilkår og Betingelser

Kan kun indløses hos deltagende foretrukne forhandlere, under hensyntagen til gældende forhandlerlager, så længe lager haves

Kampagneperioden: 15. maj 2014 til og med 30. juni 2014 ("Kampagneperiode").

Deltagende lande: DENNE KAMPAGNE ER KUN BEREGNET TIL FORBRUGERE MED BOPÆL OG SOM KØBER FRA FORETRUKNE CALLAWAY GOLF-FORHANDLERE I, DANMARK, FINLAND, ISLAND, NORGE, POLEN, IRLAND SVERIGE, STORBRITANNIEN OG TJEKKIET.

DISSE VILKÅR OG BETINGELSER SKAL FORTOLKES OG VURDERES I HENHOLD TIL ENGELSK LOV. DELTAG IKKE I DENNE KAMPAGNE, HVIS DU IKKE ER BOSIDDENDE I NOGEN AF DE 9 LANDE NÆVNT OVENFOR.

Arrangør: Callaway Golf Europe Ltd, Unit 27, Barwell Business Park, Leatherhead Road, Chessington, Surrey, KT9 2NY, STORBRITANNIEN. ("Arrangør").

Kampagnen:

style="line-height: 1.6;">(1) Køb en Callaway Golf® X2 Hot Driver ("kvalificerende køb") fra en godkendt Callaway Golf forhandler ("godkendt forhandler") under kampagneperioden, får du en X2 Hot Hybrid gratis (* eller anden lokal valuta, som anført i tabellen nedenfor).

Vilkår og Betingelser:

Besøg www.callawaygolf.com for at se en liste over godkendte forhandlere. Dette tilbud gælder ikke for brugte produkter, produkter opnået ved hjælp af point, præmier eller andre loyalitetsprogrammer, eller køb fra andre end en godkendt forhandler, udpeget som en del af Callaway Golf Europes Club Callaway-program.

Tilbuddet er underlagt indløsning fra en godkendt forhandlers eksisterende lager i kampagneperioden. Kan kun indløses på købsstedet og skal indløses samtidig med, at det kvalificerende køb foretages. Så længe lager haves.

Denne kampagne er kun beregnet til personer med lovlig bopæl i DANMARK, FINLAND, ISLAND, NORGE, POLEN, IRLAND, SVERIGE, STORBRITANNIEN OG TJEKKIET, og skal i tvivlstilfælde fortolkes og vurderes i henhold til lovgivningen i England

Købsdato bestemmes af datoen på kvitteringen. Begrænset til ét køb af en Callaway Golf X2 Hot Hybrid pr. kvalificerende køb af en Callaway Golf X2 Hot Driver i kampagneperioden.

Kun faktiske købere af kvalificerende køb kan deltage i denne kampagne. Tilbuddet er ikke gyldigt for grupper, klubber eller organisationer, eller for medarbejdere, agenter, repræsentanter, entreprenører, forhandlere, leverandører, distributører og/eller datterselskaber af Sponsor.

Returneringer kan forbydes, eller kan være underlagt særlige betingelser. Hvor returneringer er tilladt, hvis du returnerer produkter omfattet af det kvalificerende køb, skal du hos den godkendte forhandler købe andre nye Callaway Golf produkter af samme eller større detailværdi som produktet, der var genstand for det kvalificerende køb, eller betale den fulde detailpris på Callaway Golf X2 Hot Hybrid, som de fik gratis (*eller anden lokal valuta, som anført i tabellen nedenfor) i forbindelse med det kvalificerende køb. Alle returneringer skal være i original ny stand og være i den originale emballage.

Denne kampagne kan opsiges tidligt af arrangøren efter eget skøn, hvis svindel, manipulation eller andre forhold eller begivenheder kræver en sådan opsigelse.

Denne kampagne er underlagt lovene i England for løsning af alle krav og tvister. Hvis nogen del af disse vilkår og betingelser anses for at være ugyldig, ulovlig eller på anden måde ikke kan håndhæves, skal den resterende del af vilkårene og betingelserne forblive i kraft og skal fortolkes i overensstemmelse med dens betingelser, som hvis den ugyldige eller ulovlige bestemmelse ikke var indeholdt heri. Alle varemærker ejes af de respektive rettighedshavere.

Lokal Valutatabel:

Country Currency Country Currency
DANMARK Gratis IRLAND EURO 1
FINLAND Gratis SVERIGE Gratis
ISLAND Gratis STORBRITANNIEN Gratis
NORGE Gratis TJEKKIET 10 CZK
POLEN Gratis

Arrangøren af denne kampagne er Callaway Golf Europe Ltd, Unit 27, Barwell Business Park, Leatherhead Road, Chessington, Surrey, KT9 2NY, STORBRITANNIEN. ("Arrangør").

 

NORWAY

Få en Callaway X2 Hot Hybrid gratis* når du kjøper en Callaway X2 Hot Driver

Betingelser og vilkår

Gjelder kun deltakende, Club Callaway forhandlere og med forbehold om lagerbeholdningen

Kampanjeperiode: 15. mai 2015 til og med 30. juni 2014 (heretter kalt "kampanjeperioden").

Deltakende land: DENNE KAMPANJEN ER KUN BEREGNET PÅ FORBRUKERE SOM KJØPER FRA FORETRUKNE CALLAWAY GOLF-FORHANDLERE OG SOM BOR I ET AV FØLGENDE LAND: DANMARK, FINLAND, ICELAND, NORGE, POLEN, SVERIGE, STORBRITANNIA, TSJEKKIA OG DEN IRSKE REPUBLIKK.

VILKÅR OG BETINGELSER SKAL TOLKES OG VURDERES I HENHOLD TIL ENGELSK LOV. DU MÅ IKKE DELTA I DENNE KAMPANJEN HVIS DU IKKE BOR I NOEN AV DE 9 LANDENE SOM ER SPESIFIKT NEVNT OVENFOR.

Kampanjeansvarlig: Callaway Golf Europe Ltd, Unit 27, Barwell Business Park, Leatherhead Road, Chessington, Surrey, KT9 2NY, STORBRITANNIA. ("kampanjeansvarlig").

Kampanjen:

(1) Hvis du kjøper en Callaway Golf® X2 Hot Driver ("kvalifiserende produkt") fra en autorisert, foretrukket Callaway Golf-forhandler ("autorisert forhandler") i løpet av kampanjeperioden, får du med (1) Callaway® X2 Hot Hybrid gratis (*eller en annen lokal valuta som angitt i tabellen nedenfor).

Betingelser og vilkår:

Hvis du vil se en liste over autoriserte forhandlere, gå til www.callawaygolf.com. Dette tilbudet gjelder ikke produkter som er kjøpt brukt eller privat, produkter man har anskaffet seg gjennom poengordninger, belønninger eller andre lojalitetsprogrammer eller kjøp fra andre steder enn de autoriserte forhandlerne som er en del av Callaway Golf Europes "Club Callaway Programme."

 

Tilbudet er avhengig av at de autoriserte forhandlerne har produktet på lager i løpet av kampanjeperioden. Innløses ved kjøpsstedet og må innløses samtidig som man kjøper det kvalifiserende produktet. Så langt lageret rekker.

Denne kampanjen er kun rettet mot lovlige innbyggere i DANMARK, FINLAND, ICELAND, NORGE, POLEN, SVERIGE, STORBRITANNIA, TSJEKKIA OG DEN IRSKE REPUBLIKK, og eventuelle tvister skal tolkes og vurderes i henhold til lovene i England

Kjøpsdatoen bestemmes av datoen som står på kvitteringen. Begrenset til ett kjøp av en Callaway Golf X2 Hot Hybrid per kjøp av det kvalifiserende produktet – Callaway Golf X2 Hot Driver – i løpet av kampanjeperioden.

Kun faktiske kjøpere av det kvalifiserende produktet kan delta i denne kampanjen. Tilbudet gjelder ikke for grupper, klubber eller organisasjoner; ansatte, agenter, representanter, kontraktører, forhandlere, leverandører, distributører og/eller selskaper som er tilknyttet sponsoren.

Det kan hende at returer ikke tillates eller er underlagt spesielle vilkår. Hvis det er tillatt å returnere produktet og du leverer tilbake det kvalifiserende produktet, må du kjøpe andre nye Callaway Golf-produkter av tilsvarende eller høyere utsalgsverdi som det kvalifiserende produktet fra den autoriserte forhandleren eller betale full utsalgspris på Callaway Golf X2 Hot Hybrid som du fikk gratis i forbindelse med kjøpet av det kvalifiserende produktet. Alle produkter som returneres skal være i original, ny stand og være i originalemballasjen.

Denne kampanjen kan avsluttes tidligere av arrangøren etter eget forgodtbefinnende dersom svindel, sabotasje eller andre forhold eller hendelser krever det.

Denne kampanjen er underlagt lovene i England når man skal løse eventuelle krav og uenigheter. Hvis et punkt i disse vilkårene og betingelsene blir ansett å være ugyldig eller på annen måte kjennes ulovlig eller ikke kan håndheves, skal de totale vilkårene og betingelsene fortsatt gjelde, og innholdet skal tolkes som om den ugyldige eller ulovlige bestemmelsen ikke eksisterte. Alle varemerker tilhører sine respektive rettighetshavere.

Tabell over lokal valuta:

Country Currency Country Currency
DANMARK Gratis DEN IRSKE REPUBLIKK EURO 1
FINLAND Gratis SVIERGIE Gratis
ICELAND Gratis STORBRITANNIA Gratis
NORGE Gratis TSJEKKIA 10 CZK
POLEN Gratis

Kampanjeansvarlig for denne kampanjen er: Callaway Golf Europe Ltd, Unit 27, Barwell Business Park, Leatherhead Road, Chessington, Surrey, KT9 2NY, STORBRITANNIA. ("kampanjeansvarlig").